Big6 Retreat!Ou Chao Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Sự kiện ban đầu sẽ được tái lập, quốc gia lần đầu tiên giới thiệu một trận bóng đá

Big6 Retreat!Tuyên bố Ou Chao: Sự kiện ban đầu sẽ được tái lập [quốc gia lần đầu tiên giới thiệu các trò chơi bóng đá]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 21 tháng 4